Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

بيماري سارس                                           سندروم تنفسي حاد                                          SARS                               بيماري سارس                                           سندروم تنفسي حاد                                          SARS

 درمان :

1- درمان پوشش دهنده ي ميكروبهاي قوي مثل نسل سوم سوفالسپورين ها به همراه يك اريترومايسين كه طيف وسيعي را مي پوشاند .

 2-درمان ضد ويروسي با توجه به تابلوي باليني بيمار ( مانند استفاده از ريباويرين ) .

3-  درصورت تشخيص SARS شروع استرئيد همراه با اكسيژن در درمان كافي با مايعات در صورت سالم بودن قلب وكليه ها .

4- بستري شدن در بخش عفوني بيمارستان و تحت نظر بودن

5-كنترل علايم حياتي

6- CHEST X-RAY

7-تست سرولوژي در سه هفته بعد از ابتلاء به بيماري

8-استفاده از دستگاه تنفس مصنوعي  

    يافته هاي آزمايشي :

در اوايل بيماري تعداد لنفوسيت ها كاهش مي يابد . تعداد كل گلبوبهاي سفيد طبيعي يا كمي كاهش نشان مي دهد . در مرحله ي حاد بيماري سارس بيش از نيمي از بيماران كاهش گلبولهاي سفيد و پلاكت ( 50000 150000 ) دارند . در مراحل اوليه ي بيماري ميزان آنزيم كراتين فسفوكيناز (cpk ) افزايش مي يابد ( تا 3000 واحد در ليتر ) . ترانس آميناز هاي كبدي 2 تا 6 برابر ميزان طبيعي مي باشد .

     يافته هاي راديولوژيك :

در ريه پنوموني موضعي كه توسعه يافته وبصورت لكه هاي بينابيني است مي توان مشاهده نمود . در برخي از بيماران و در مراحل پيشرفته مي توان نواحي سفت شده را در ريه مشاهده كرد .

    تشخيص آزمايشگاهي :

    تشخيص آزمايشگاهي ويروس عامل سارس و تأييد نهايي آن توسط آزمايشگاه هاي معتبر وابسته به سازمان بهداشت جهاني انجام مي گيرد . آزمايش نمونه هاي آلوده به اين ويروس و تشخيص آن تجهيزات ويژه ي آزمايشگاهيBL-3 ) ) نياز دارد كه متأسفانه اكثر كشورهايي كه در معرض خطر آلودگي قرار دارند فاقد آن مي باشند . به همين دليل  W HO  به كليه ي كشورها توصيه كرده حداقل در سطح ملي يك آزمايشگاه (BL-3  ) را جهت ايزولاسيون ويروس از نمونه ي بيماران و تشخيص آن بوجود آورند . اين ويروس بر روي سلولهاي VERO و FRhk-4  تغييرات سايتوپاتيك ويژه اي ايجاد مي كند . در تصاوير ميكروسكوپ الكتروني نمونه هاي باليني ويروسهايي با ظاهر كورونا ويروس ديده شده اند كه همين يافته ها با روش ايمنوفلورسانس IFA تأييد شده اند و نمونه ي انتي سرم هاي اختصاصي ضد  (Transmissble Gostroenteritis Virus ) ، ( Feline Infectious Virus  ) Murine Hepatitis Virus)  ) و 229E (كوروناويروسهاي انساني ) مانع از رشد اين كوروناويروس جديد شده اند . تشخيص سارس بر اساس سابقه ي بيمار و تابلوي باليني آن انجام مي شود . تست هاي آزمايشگاهي گوناگوني براي تأييد يا رد موارد مشكوك يا محتمل وجود دارد كه عبارتند از :

1. تست آنتي بادي

تشخيص آنتي بادي هاي اختصاصي (I gM / IgA ) در نمونه ي سرم بيماران ( يك روز پس از بروز علايم ) بوسيله ي تست الايزا قابل انجام است در برخي بيمارن آنتي بادي هاي اختصاصي 14 تا 21 روز پس از بروز علايم تشخيص داده شده است . استفاده از آزمايش ايمنوفلورسانس I gM)) 10روز بعد از شروع بيماري توانسته اند در سلولهاي VERO  آلودگي را تشخيص دهند . اين آزمايش قابل اعتماد بوده ولي به ملزومات زيادي (ويروس زنده در كشت سلولي ) نياز دارد .

2.آزمايشهاي مولكولي RT-PCR

به كمك RT-PCR مي توان مواد ژنتيكي كورونا ويروس ها را در نمونه هاي مختلف مثل خون ، مدفوع و ترشحات تنفسي تشخيص داد . به اين منظور پرايمرهاي اختصاصي توسط مراكز مختلف تراحي شده اند . نمونه اي از سكانس پرايمرها واندازه ي قطعه ي حاصل از آن عبارتند از :

 1. BNIoutS / BNoutA

sense ATGAAT TAC GTC AAT GGT TAC

 antisense CAT AAC CAG TCG GTA CAG CTA C 195 bp

2. BNIinS / BNIAs  

sense GAA GCT ATT CGT CAC GTT CG

 antisense CTGTAGAAA ATC CTA GCT GGA G 110 bp  

3. SAR1s / SAR1as

sense CCT CTC TTG TTC TTG CTC GCA

antisense TAT AGT GAG CCG  CCA CAC ATG 150 bp

3. كشت سلولي

ترشحات تنفسي و خون بيماران مشكوك به SARS  را مي توان به كشت سلولي (VERO) تلقيح

و در صورت رشد ويروس آنرا تشخيص داد كه بصورت اثرات سايتوپاتيك ديده ميشود . نتايج مثبت حاكي از آن است كه بيمار مورد نظر اخيراً با كروناويروس آلوده شده است . ولي نتيجه ي منفي دليل بر اين نمي باشد كه بيمار از نظر SARS منفي است . نتايج منفي بر اساس نتيجه تست آزمايشگاهي تفسير نمي شود ، بلكه با توجه به ملاحظات باليني وبا اين فرضيه كه آلودگي ممكن است پس از نمونه گيري صورت گرفته باشد ، بررسي خواهد شد . نتيجه ي منفي آزمايش يك بيمار مبتلا به SARS ممكن است يك منفي كاذب باشد . بيمار ممكن است با كوروناويروس جديد آلوده نبوده و ساير عوامل عفوني ديگر ( ويروسها،باكتريها و ) منجر به بروز اختلالات تنفسي و پنوموني شده باشند . ممكن است نمونه گيري در زمان مناسب (يعني زماني كه ويروس و يا مواد ژنيتيكي مربوطه در نمونه آزاد مي شوند ) انجام نشده باشد . بسته به نوع نمونه (خون ، ترشحات تنفسي و يا مدفوع ) ويروس ويا آنتي ژنهاي آن تنها در زمان خاصي در آن آزاد مي شود .

***********

سه سؤال اساسي زير از افراد مشكوك احتمالي ضروريست :

1. تب بالاي 38 درجه

2. هرگونه بيماري تنفسي

3.  تماس نزديك با فردي كه داراي علايم فوق باشد

در ضمن كاركنان هواپيماهاي مسافري و همچنين تمام كاركناي كه به نحوي در ارتباط با اين افراد ميباشند ضمن مطلع بودن از موارد مشكوك آنها را به مسئولين بهداشتي فرودگاه ويا مراكز درماني معرفي نمايند . مسافريني كه داراي علايم اشاره شده هستند بايد تحت نظر قرار گرفته و توسط پزشك معاينه شوند .دستورالعملهاي مراقبتي جهت مسافرين شامل مراقبتهاي بهداشتي و كنترل شيوع بيماري است ، اين افراد در صورت مشاهده ي بيماراني با علايم فوق بايد ضمن جداسازي بيمار و ارائه ي ماسك و امكانات بهداشتي لازم كادر پزشكي فرودگاه و مسئولين بهداشتي مربوطه را مطلع سازد .         

 

     

 Copyright © 2003 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .